Παρακολουθήστε την ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση τροπολογίας με θέμα «Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) σχετικά με την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών” στο σχέδιο νόμου  “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις” (26/07/2017).

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email