Συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής

 Αθήνα, 13/06/2017

Δημοσιεύτηκε η υπ᾽ αριθμ. 140945/2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 268) Απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, σύμφωνα με την οποία συγκροτείται  η Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 3983/2011.

Πρόεδρος της ΕΕΘΠΕΣ ορίζεται ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, με αναπληρωτή  τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΝ, Ιάκωβο Γκανούλη.

Μαζί με τη Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος και τη Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στην Επιτροπή συμμετέχουν οι Γενικοί Γραμματείς των συναρμόδιων Υπουργείων και οι  αναπληρωτές τους.

Ένας από τους βασικούς στόχους της συγκρότησης της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση επί των προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση στα θαλάσσια ύδατα της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης,  πριν την τελική τους έγκριση από τον Υπουργό Αναπληρωτή Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου έκθεσης επί των προγραμμάτων μέτρων ολοκληρώθηκε στις 03 Ιουνίου 2017 και τα σχόλια που υποβλήθηκαν θα εξετασθούν στο πλαίσιο της τελικής έγκρισης  των Προγραμμάτων Μέτρων.

Η σύνθεση της ΕΕΘΠΕΣ σε συνδυασμό με τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης καταδεικνύουν ότι η προστασία των θαλασσίων υδάτων αποτελεί διατομεακή προσπάθεια, η οποία βασίζεται στη συνέργεια μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης, τη διαφάνεια με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και την οικοσυστημική προσέγγιση, όπως ορίζεται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Print Friendly, PDF & Email