Τροποποιήθηκε η ΚΥΑ Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας με σκοπό την ολοκληρωμένη θεσμική προσέγγιση της διαχείρισης των υδάτων

 Αθήνα, 30/06/2017

Με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου και επισπεύδουσα αρχή την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) εκδόθηκε η ΚΥΑ 177772/924 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31822/1542/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης» (Β΄ 2140/2017).

Η εν λόγω ΚΥΑ εστιάζει στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) που έχουν ιδιαίτερη σημασία γα τη χώρα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τροποποιώντας την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007».

Η συγκεκριμένη τροποποίηση συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκπόνησης και έγκρισης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και έχει ως στόχο τη βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης των ΣΔΚΠ από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των ΣΔΚΠ αποτελεί η τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία βάσει της νέας ρύθμισης ενισχύεται κατά τη διαδικασία εκπόνησης, επεξεργασίας, επανεξέτασης ή αναθεώρησης με την ουσιαστική συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόμενων πολιτών.

Δεδομένης της σπουδαιότητας που έχει για τη χώρα μας η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη ζωή, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, τη γεωργία και τις οικονομικές δραστηριότητες, η ΕΓΥ προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην ολοκλήρωση της κατάρτισης των ΣΔΚΠ για κάθε υδατικό διαμέρισμα της χώρας.

Η έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σε συνδυασμό με την επικείμενη έγκριση των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών θα συμβάλουν στην υλοποίηση ενός εθνικού βιώσιμου σχεδιασμού προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων με επίκεντρο τη διασφάλιση των υδατικών πόρων. Με τη νέα ΚΥΑ ουσιαστικά επιτυγχάνεται η διάδραση και ο συντονισμός των εθνικών νομοθετημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων και η ολοκληρωμένη διακυβέρνησή τους αποκτά θεσμική υπόσταση.

 

Print Friendly, PDF & Email