Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: «Αφήνουμε πίσω μας ελλειμματικές, αντιπαραγωγικές και αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές»
– Προανήγγειλε  Φορέα Προστασίας του Θερμαϊκού Κόλπου, εντός του 2017 –
 Αθήνα, 18/09/2017

Στην Ημερίδα που διοργάνωσε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ και ολοκληρώθηκε νωρίτερα, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, ανέφερε ότι η διαβούλευση για τη διαχείριση των υδάτων “μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε μία εξαετή καθυστέρηση της χώρας μας, σχετικά με  την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία αποτελούσε σημαντικό στοιχείο αδυναμίας, ως προς την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και έλλειψης πολιτικής για τη Διαχείριση και Προστασία των υδάτινων πόρων “.
Πρόσθεσε δε, ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν θέσει ως αιρεσιμότητα στους ευρωπαϊκούς πόρους, την κύρωση των σχεδίων διαχείρισης έως το τέλος του χρόνου, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι θα δοθεί η δυνατότητα στη χώρα μας να έχει απρόσκοπτη χρηματοδότηση για έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Ταυτόχρονα, η κάλυψη αυτής της καθυστέρησης  προσθέτει ένα σημαντικό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό εργαλείο.
Ειδικότερα, ο χωροταξικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και όλων των Περιφερειών, θα έχει το απαραίτητο υπόβαθρο με τους διαθέσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς υδατικούς Πόρους, “ώστε να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά τη διαδικασία ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Παράλληλα, θα συντονίσουμε προγράμματα και έργα προστασίας του περιβάλλοντος για την υλοποίηση των σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων”, σημείωσε ο ΥΠΕΝ. Επίσης, απαραίτητη είναι η ενίσχυση των Διευθύνσεων υδάτων στις αποκεντρωμένες διοικήσεις που θα συντονίσουν το σχέδιο, καθώς και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων των Περιφερειών, οι οποίες έχουν και τη βασική αρμοδιότητα στα θέματα της άρδευσης, της διαχείρισης των ρεμάτων, αλλά και των οικονομικών  πόρων, μέσω των ΠΕΠ.
 Για την υποστήριξη των απαραίτητων προγραμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία, το Σχέδιο Διαχείρισης, το οποίο είχε ολοκληρωθεί το 2014, αναθεωρείται και θα δοθεί ο διαθέσιμος χρόνος σε φορείς, πολίτες, ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς να συμμετέχουν στη διαβούλευση σχετικά με τα θέματα των χαρακτηριστικων των υδατικών πόρων, την οικονομική ανάλυση της χρήσης τους και των περιβαλλοντικών στόχων και βέβαια να συμμετέχουν στη διατύπωση προγραμμάτων και μέτρων για την επίτευξη της καλής οικολογικής κατάστασης των υδάτων, σε συνδυασμό με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ταυτόχρονα, η μελέτη της αναθεώρησης παρέχει τα απαραίτητα οικονομικά εργαλεία για τη νέα τιμολογιακή πολιτική, η οποία θα επιτυγχάνει  χαμηλό  κόστος ύδρευσης και άρδευσης και εξοικονόμηση πόρων, υδατικών και οικονομικών.
Στην Κεντρική Μακεδονία το αναθεωρημένο Σχέδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων λιμνών και ποταμιών, η κατάσταση των οποίων χαρακτηρίζεται μέτρια, σε ποσοστό 40%, ενώ η ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδατικών σωμάτων χαρακτηρίζεται ως καλή, μόνο στο 64% αυτών. “Όλα αυτά μας υποχρεώνουν στη διατύπωση προγραμμάτων και έργων για την αποκατάσταση της καλής ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνουμε ως θετικό αποτέλεσμα των δράσεων μας και την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας, όπου χρειάστηκε να παρέμβουμε, εξασφαλίζοντας μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ώστε αφενός να ολοκληρώσουμε έργα τα οποία είχαν παραμείνει ημιτελή και αφετέρου να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφύγουμε νέα πρόστιμα “, επεσήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος.
 Η επιστροφή της άγριας ορνιθοπαγίδας και της ιχθυοπανίδας, αλλά και η υδραυλική αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας αποτελεί πλέον πραγματικότητα, ενώ “έχουμε αποτρέψει και την πιθανότητα εφαρμογής ενός ισχυρού προστίμου στη χώρα μας”, είπε ο Αν. ΥΠΕΝ.
 Ο Αν. ΥΠΕΝ κατά τη διάρκεια της ημερίδας ανακοίνωσε ότι ο Θερμαϊκός Κόλπος, ως βασικό στοιχείο υδατικών πόρων της Κεντρικής Μακεδονίας, θα ενταχθεί στο επόμενο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που αφορά στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, με πρόβλεψη για θεσμοθέτηση Φορέα Θερμαϊκού Κόλπου, εντός του 2017. “Πρόκειται για μία δομή την οποία εδώ και χρόνια διεκδικούν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν είχε έως σήμερα εφαρμοστεί. Ο Θερμαϊκός Κόλπος απαιτεί ολιστικές πολιτικές  και συνεργασία πολλών φορέων και απαιτεί την κάλυψη μια υστέρησης και αποσπασματικότητας, που επεδείκνυε για χρόνια η ελληνική περιβαλλοντική πολιτική”.
Με  τη συγκρότηση του φορέα για τον Θερμαϊκό Κόλπο  και στο πλαίσιο λειτουργίας του “θα δώσουμε τη δυνατότητα λειτουργίας πολλών φορέων και δραστηριοτήτων που εμπλέκονται, ώστε να έχουμε το καλύτερο οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας  το πρότυπο της τοπικής συμφωνίας για το περιβάλλον, με βάση την Ατζέντα 21”. Δηλαδή μιας κοινής ευθύνης  για τον Θερμαϊκό Κόλπο, όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Την ίδια στιγμή, “το Υπουργείο θα εξασφαλίσει το διοικητικό, τεχνικό και περιβαλλοντικό περιβάλλον, προκειμένου να προστατεύεται το θαλάσσιο περιβάλλον και να  αντιμετωπίζονται τα  έκτακτα περιστατικά ρύπανσης”. Με αυτή την επιλογή δίνεται επιτέλους και η δυνατότητα αξιοποίησης και Διαχείρισης στους ξεχασμένους υδροβιότοπους, όπως αυτοί της Επανομής και του Αμπελοχωρίου.
 Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Κεντρικής Μακεδονίας απαιτεί και “αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα στηρίζεται στις αρχές της  βιώσιμης ανάπτυξης. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό στοιχείο της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και της ευρωπαϊκής. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το περιβάλλον απαξιώνεται στις τελευταίες τοποθετήσεις του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, όπου συστηματικά υποτιμάται η αξία του περιβάλλοντος, και μάλιστα σε μια χώρα όπου το περιβάλλον αποτελεί ταυτόχρονα ταυτότητα, παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, συντελεστή εργασίας, αλλά και στοιχείο της ποιότητας ζωής”.
Και πρόσθεσε: “Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει σχεδιασμό και αξιοποίηση των υδατικών πόρων και περιβαλλοντικούς κανόνες, όπως επιτάσσει  το Σύνταγμα. Προφανώς, δεν μπορεί να προβλέπει προνομιακές σχέσεις με λίγες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αντίθετα θεσμοθετεί κανόνες και σχέδια διαχείρισης, όπως το σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων, με  πρόσβαση όλων στη διαδικασία των αδειοδοτήσεων και των επενδύσεων. Ταυτόχρονα,  εξασφαλίζει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ότι η αειφορία θα αποτελεί βασική συνθήκη της λειτουργίας του τόπου μας”.
 Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αν. ΥΠΕΝ, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγγυάται ότι η προσπάθεια αυτή θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017, θα μηδενίσει τον κίνδυνο απώλειας χρηματοδοτήσεων, θα ολοκληρώσει ένα πλήρες σχέδιο διαχείρισης για τους υδατικούς πόρους της Κεντρικής Μακεδονίας  και  θα συγκροτήσει ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας με φορείς υλοποίησης και παρακολούθησης του προγράμματος. “Δεν πρέπει να γυρίσουμε ξανά στο παρελθόν της ελλειμματικής περιβαλλοντικής πολιτικής και των αποσπασματικών και μη παραγωγικών οικονομικών δράσεων”, κατέληξε.

 

Print Friendly, PDF & Email