Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: “Η Ευρώπη πρέπει να γίνει κλιματικά ουδέτερη μειώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες

 Αθήνα, 05/03/2019

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες, συζητήθηκε η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας με χρονικό ορίζοντα το 2050. Στην τοποθέτησή του ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να ηγείται της παγκόσμιας προσπάθειας για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να υιοθετηθεί σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο γιατί απαιτείται στρατηγική μετασχηματισμού ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας.
Ο Αν. ΥΠΕΝ υπογράμμισε ότι η πολυπλοκότητα της κλιματικής κρίσης απαιτεί μετάβαση σε ένα συνολικά νέο παράδειγμα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη με κοινωνική συνοχή πρέπει να αντικαταστήσει τη δημοσιονομικά αυστηρή αλλά άδικη Ευρώπη, γιατί η κλιματική κρίση θα είναι ακόμα πιο πολύπλοκη από τις κρίσεις που έχει η Ευρώπη σήμερα να διαχειριστεί, επειδή θα είναι ταυτόχρονα κοινωνική, ανθρωπιστική, οικονομική, τεχνολογική, προσφυγική και κρίση ασφάλειας», επεσήμανε.
Από την άλλη, η μετάβαση προς την κλιματικά ουδέτερη οικονομία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως αποτέλεσμα, «η διαδικασία εκσυγχρονισμού πρέπει να διασφαλίσει μια δίκαιη και κοινωνικά αποδεκτή πορεία για όλους. Για τον μετριασμό του προβλήματος αυτού πρέπει να προετοιμαστούν οι σχετικές πολιτικές», σημείωσε ο Αν. ΥΠΕΝ.
Ο Αν. ΥΠΕΝ δήλωσε ότι η επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας απαιτεί πολύ σημαντικές αλλαγές πολιτικής και επενδύσεις. Ειδικά οι τομείς των μεταφορών και των κτιρίων θα χρειαστούν τεράστια κινητοποίηση πόρων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφευχθούν λύσεις που θα δημιουργήσουν χειρότερα προβλήματα, όπως η ευρεία χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Αναφερόμενος ιδιαίτερα στη βιομηχανία, ο Αν. ΥΠΕΝ σημείωσε ότι η σύνδεση των κλιματικών στόχων με τον τομέα της κυκλικής οικονομίας μπορεί επίσης να δώσει λύσεις για μια ανταγωνιστική και αειφόρο ευρωπαϊκή βιομηχανία και έτσι να στηρίξει και την εργασία. Παράλληλα πρέπει να ληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα που θα ελαφρύνουν τις ανταγωνιστικές πιέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και μετεγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων από την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα έχει ήδη κυρώσει και υλοποιεί εθνικές στρατηγικές για την κυκλική οικονομία και τη δασική στρατηγική στο πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.
Συνολικά τόσο κατά τη συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη κλιματική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και κατά τη συζήτηση για το πρασίνισμα του ευρωπαϊκού εξαμήνου που ακολούθησε, ο Αν. ΥΠΕΝ. υπογράμμισε την αδήριτη ανάγκη για ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας και του κλίματος ως προϋπόθεσης χρηματοδότησης ή φορολογικών ελαφρύνσεων κάθε νέου επενδυτικού σχεδίου, είτε πρόκειται για δημόσια είτε για ιδιωτική επένδυση. Αν και η δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση αποτελεί ένα πρώτο βήμα, χρειάζονται πολύ βαθύτερες μεταρρυθμίσεις.
«Εφόσον οι δείκτες που χρησιμοποιούνται σήμερα αφορούν μόνο το ΑΕΠ και δεν αποτυπώνουν ορθά την ευημερία και το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος, η συζήτηση παραμένει γενικόλογη και δεν αλλάζει το παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο», σημείωσε ο Αν. ΥΠΕΝ επισημαίνοντας επίσης ότι η τάση να θεωρείται η πυρηνική ενέργεια περιβαλλοντικά φιλική και βιώσιμη έρχεται σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών.
«Πρέπει να μικρύνουμε την απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης» συμπέρανε ο Αν. ΥΠΕΝ σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει προτείνει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε δράσεις κυκλικής οικονομίας, σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων. «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη πολιτική βούληση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενσωματωθούν στον πυρήνα της πολιτικής ζητήματα, όπως το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, οι κοινωνικές ανισότητες, η σύγκλιση μεταξύ των κρατών – μελών και το δημογραφικό πρόβλημα», είπε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.
Print Friendly, PDF & Email