Αθήνα, 05/04/2017

 
 Άρχισε η δημόσια διαβούλευση του Προγράμματος Μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνεργασία με τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, Ιάκωβο Γκανούλη, ανακοινώνουν την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του Προγράμματος Μέτρων (ΠΜ) του άρθρου 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (Οδηγία 2008/56/ΕΚ) και του άρθρου 6 του Ν. 3983/2011, ο οποίος αποτελεί την εναρμόνισή της στο εθνικό δίκαιο.
Το ΠΜ αποτελεί μέρος της θαλάσσιας στρατηγικής της Ελλάδος και αποσκοπεί στην επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας μας. Η κατάρτισή του έγινε με σκοπό τη μείωση στα θαλάσσια οικοσυστήματα των πιέσεων που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και τη βελτίωση της ποιοτικής κατάστασής τους.
Το υπό διαβούλευση ΠΜ για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της καλής ποιότητας των θαλασσίων υδάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων είναι αποτέλεσμα σειράς ενεργειών του ΥΠΕΝ και της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΥΠΕΝ/ΕΓΥ), οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες της κεντρικής Διοίκησης για τη βιώσιμη χρήση των θαλασσών και την εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης και πολυ-τομεακής προσέγγισης.
Το ΠΜ αποτελεί συνέχεια της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έγκριση των Προγραμμάτων Παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων (ΦΕΚ Β΄ 3799) και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό των αρμόδιων φορέων για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλασσών. Ο καθορισμός των υποχρεώσεών των φορέων αυτών (ΦΕΚ Β΄ 11) και η ανάρτηση των Προγραμμάτων Παρακολούθησης στον Ευρωπαϊκό ιστότοπο http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/msfd_mp/msfd4text/envwlxnnw/, συμπληρώνουν τον πυλώνα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των θαλασσίων υδάτων.
Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Το προτεινόμενο Πρόγραμμα αντιπροσωπεύει τη φιλόδοξη δέσμευση του Υπουργείου μας, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, για την προστασία των θαλασσών της χώρας μας. Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι η ενδυνάμωση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων και η αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τους στόχους της Οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική και τη συνεχή εφαρμογή της στην Ελλάδα”.
“Το θαλάσσιο περιβάλλον και η ποιότητα των θαλασσών αποτελούν ταυτότητα και πλεονέκτημα της χώρας μας, πολύτιμο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Η δημόσια διαβούλευση δεν αποτελεί μόνο εκπλήρωση της συμμετοχικής υποχρέωσης, αλλά και διασφάλιση των περιβαλλοντικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων των θαλασσίων πόρων για τις παρούσες και μέλλουσες γενεές”
“Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καταθέτοντας απόψεις και παρατηρήσεις, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη για την τελική έκδοση του Προγράμματος Μέτρων. Και βέβαια, μαζί με τη συμμετοχή στη διαβούλευση, αναγκαία είναι και η συμμετοχή φορέων και πολιτών στις δράσεις και τις ενέργειες προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος».
Η τελική έγκριση του ΠΜ μετά τη διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ).
Το σχέδιο έκθεσης του ΠΜ αναρτήθηκε στις 03 Απριλίου 2017 στον ακόλουθο ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR και η διαβούλευσή του θα διαρκέσει δύο μήνες,  μέχρι τις 03 Ιουνίου 2017. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το ευρύ κοινό να καταθέσουν σχόλια και παρατηρήσεις επί των δημοσιευμένων στοιχείων.
Print Friendly, PDF & Email