Αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους αρμόδιους Υπουργούς, Θ.Λιβάνιο και Κ.Σκρέκα, κατέθεσαν σαράντα τέσσερις (44) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία των Σ.Φάμελλου, Μ. Κάτση και Α. Γκαρά, ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα σχετικά στοιχεία με το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, ύψους 1.463.200,00 € το οποίο και ενέκρινε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στις 05/04/2021, ιδίως σε ότι αφορά τους στόχους, το περιεχόμενο, τις επιμέρους δράσεις και την κοστολόγηση αυτών, καθώς και την κατανομή των πόρων.

Στην αίτηση κατάθεσης εγγράφων οι βουλευτές αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ενίσχυσης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, σε θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και ανακύκλωσης, ιδίως ενόψει της απαγόρευσης της χρήσης ορισμένων Πλαστικών Μιας Χρήσης από την 1η Ιουλίου 2021. Εντούτοις, με δεδομένο ότι οι εκστρατείες ενημέρωσης χρηματοδοτούνται από περιβαλλοντικά τέλη τα οποία πληρώνουν οι πολίτες (όπως π.χ. για τη χρήση πλαστικής σακούλας) ή οφείλουν να πραγματοποιούνται από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, οι βουλευτές ζητούν πλήρη ενημέρωση για το είδος και το περιεχόμενο των δράσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του ΕΟΑΝ. Αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο της «λίστας Πέτσα», οι βουλευτές ζητούν στοιχεία για την κατανομή των σχετικών δαπανών στα επιμέρους Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τόσο για το νέο πρόγραμμα, όσο και για όλες τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 01-01-2020 και μετά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αίτησης κατάθεσης εγγράφων:

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς

τον κ. Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιο για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Διαφάνεια χρηματοδοτήσεων ΜΜΕ για το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης για το έτος 2021

Στις 05-04-2021 η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης προχώρησε στην έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ύψους 1.463.200,00 €, για το έτος 2021, κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε από τον ΕΟΑΝ στις 31-12-2020. Η απόφαση έγκρισης (ΑΔΑ: Ω08546ΜΓΨ7-ΩΧΥ) δεν αποσαφηνίζει το είδος και περιεχόμενο του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής, τη στόχευση και τις επιμέρους δράσεις αυτού, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και τη κατανομή του ποσού μεταξύ επιμέρους Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα γνωστό, η απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ της 2-11-2020, για τη διάθεση των εσόδων από το περιβαλλοντικό τέλος της πλαστικής σακούλας, περιλαμβάνει μεν τη Δράση «Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ανακύκλωση και τον περιορισμό της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης», με συνολικό προϋπολογισμό 5.916.905,25 € (30% των έως τότε εσόδων από το περιβαλλοντικό τέλος), αλλά δεν αποσαφηνίζει ούτε κοστολογεί τις επιμέρους δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη δράση, με βάση την απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ, περιλαμβάνεται ενημέρωση για τη διαλογή σε 4 ρεύματα, τη χρήση του καφέ κάδου για τη συλλογή βιοαποβλήτων, τον περιορισμό της χρήσης της πλαστικής σακούλας και την κατάργηση ορισμένων πλαστικών μιας χρήσης. Ωστόσο, απαριθμείται και μία πληθώρα επιπλέον δράσεων προς χρηματοδότηση (κυλιόμενες έρευνες κοινής γνώμης, κυλιόμενες καμπάνιες ευαισθητοποίησης, αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΕΟΑΝ, πακέτο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης), χωρίς να δίνονται επίσης συγκεκριμένα στοιχεία για την κατανομή του ποσού στις επιμέρους δράσεις, το περιεχόμενο του επικοινωνιακού προγράμματος, την κοστολόγηση και την κατανομή του, κλπ.

Επειδή δεν μπορεί να συνεχίζεται η αδιαφάνεια στις χρηματοδοτήσεις της κυβέρνησης και των κρατικών φορέων στο χώρο της ενημέρωσης

Επειδή χρειάζεται όντως συντεταγμένη και στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και ανακύκλωσης,

Επειδή η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση αποτελούν επίσης αντικείμενο των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού και άρα τα ΣΕΔ οφείλουν να οργανώνουν και να χρηματοδοτούν τέτοιες δράσεις και όχι η Πολιτεία να καλύπτει τις υποχρεώσεις αυτές,

Επειδή δεν πρέπει να σπαταλούνται σε αδιαφανείς χρηματοδοτήσεις των ΜΜΕ οι πόροι του ΕΟΑΝ που προκύπτουν από περιβαλλοντικά τέλη των πολιτών

Αιτούμαστε να κατατεθούν από τους κ.κ. Υπουργούς τα ακόλουθα έγγραφα:

1) τα αναφερόμενα στο σημείο 12.ΙΙΙ της απόφασης έγκρισης του ενημερωτικού προγράμματος του ΕΟΑΝ από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, δηλ.: 1α) το με αρ. πρωτ. 5101/31.12.2020 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, μετά των συνημμένων του, 1β) τα από 19.1.2021 και 26.1.2021 μηνύματα ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου του ΕΟΑΝ περί παροχής διευκρινίσεων και 1γ) η ηλεκτρονική αίτηση με κωδικό 1559, με την οποία ζητείται η έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2021 του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, καθώς και όποια άλλη σχετική αλληλογραφία/έγγραφο σε σχέση με την εν λόγω έγκριση.

2) Η απόφαση έγκρισης από το ΔΣ του ΕΟΑΝ και οι σχετικές υπηρεσιακές εισηγήσεις για το συγκεκριμένο ενημερωτικό πρόγραμμα, από όπου να προκύπτουν η ανάλυση των δράσεων, το περιεχόμενο και ο προϋπολογισμός αυτού, καθώς και τα πρακτικά της αντίστοιχης συνεδρίασης του οργάνου με βάση την οποία κατατέθηκε η συγκεκριμένη αίτηση στις 31-12-2020 προς τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, καθώς και κάθε έγγραφο του ΕΟΑΝ που στοιχειοθετεί και περιγράφει το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για το έτος 2021.

3) Τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις από 1.1.2020 σχετικά με το κόστος της  δαπάνης  επικοινωνιακής προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)  σε ΜΜΕ. Ποια ποσά, σε ποια ΜΜΕ και με ποια κριτήρια αυτά κατανεμήθηκαν.

Οι Αιτούντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Κάτσης Μάριος

Γκαρά Αναστασία

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νίκος

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φίλης Νίκος

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Ψυχογιός Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email