«Διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση για τη χωροθέτηση των μονάδων βιοαερίου στα Ιωάννινα και στη Ζίτσα»

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2018

 
Για το θέμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων βιοαερίου και παραγωγής ενέργειας μέσω της επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων, ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος είχε διαδοχικές συναντήσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες με τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων, τον Δήμαρχο και εκπροσώπους του Δήμου Ζίτσας, τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και εκπροσώπους της εταιρείας kIEFER TEK ΕΠΕ.
Οι συναντήσεις αυτές αφορούσαν την ιεραρχική προσφυγή κατά των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση των πέντε μονάδων βιοαερίου (2MW έκαστη) στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, ενημέρωσε όλους τους συμμετέχοντες στις συσκέψεις ότι η εξέταση της ιεραρχικής προσφυγής αφορά στην ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εν λόγω μονάδων και η εξέταση αυτή θα είναι ενδελεχής, ακριβής και δίκαιη. Εξάλλου, το θεσμικό πλαίσιο της χώρας έχει ενσωματώσει όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης, τα όρια των εκπεμπόμενων ρύπων και τις διαδικασίες περιβαλλοντικού ελέγχου, έτσι ώστε αυτές οι μονάδες να επιλύουν και όχι να δημιουργούν επιπτώσεις και προβλήματα στο περιβάλλον.
Παράλληλα με την εξέταση της προσφυγής από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, και ανεξάρτητα του αποτελέσματός της, ο Aν. ΥΠΕΝ ζήτησε από όλους τους φορείς, την επιχείρηση και τα πολιτικά πρόσωπα της περιοχής να συμβάλουν ώστε να γίνει ουσιαστική και διαφανής συζήτηση σε τοπικό επίπεδο για τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις των μονάδων αυτών, που αποτελούν Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και για το σημαντικό και άλυτο ζήτημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης ανεπεξέργαστων κτηνοτροφικών αποβλήτων και άλλων μορφών βιομάζας στο περιβάλλον, κάτι που δημιουργεί ρύπανση, δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία στο ευρύτερο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.
Για τον λόγο , με επιστολή του σήμερα προς τον Περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη και προς τον Δήμαρχο Ζίτσας κ. Πλιάκο, ο Αν. ΥΠΕΝ ζήτησε τη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, καθώς και του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας, με θέμα την ενημέρωση των αυτοδιοικητικών όλων των επιπέδων από την ενδιαφερόμενη εταιρεία για τις παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά των μονάδων, καθώς και για τα μέτρα περιβαλλοντικής και αντιρρυπαντικής προστασίας.
Ειδικότερα, στις επιστολές του ο Αν. ΥΠΕΝ επεσήμανε ότι θέματα, για τα οποία έχουν υπάρξει τοπικές αντιδράσεις και ανησυχίες και για τα οποία πρέπει να γίνει συζήτηση και διαβούλευση στα τοπικά όργανα, αφορούν:
(α) στην επάρκεια πρώτης ύλης για την τροφοδοσία των μονάδων βιοαερίου, καθώς και το διαθέσιμο δυναμικό βιομάζας της ΠΕ Ιωαννίνων,
(β) τα ποσοτικά στοιχεία μεταφοράς της βιομάζας, κινήσεων που απαιτούνται και οχλήσεων κατά τη μεταφορά,
(γ) τις μεθόδους, τη διαδικασία επεξεργασίας τα στοιχεία εξοπλισμού και την πιθανότητα αέριων εκπομπών από τις δεξαμενές, και
(δ) τη διαθεσιμότητα και τη χωροθέτηση εκτάσεων για τη διάθεση του τελικού χωνευμένου προϊόντος και τις επιπτώσεις αυτού στο περιβάλλον και στις γειτνιάζουσες ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Στην επιστολή του ο Αν. ΥΠΕΝ ζήτησε επίσης από την Περιφέρεια Ηπείρου να εξετάσει το αίτημα του Δήμου Ζίτσας για τη διερεύνηση και πρόταση εναλλακτικών χωροθετήσεων σε κατάλληλες και αδειοδοτούμενες εκτάσεις μονάδων βιοαερίου, δυνητικά και εκτός της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Με την εξεύρεση εναλλακτικών χωροθετήσεων θα μπορούσε να μειωθεί η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων βιοαερίου εντός της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και να επιτευχθεί η μείωση των κινήσεων μεταφοράς ή να ανευρεθεί άλλη περιοχή εγκατάστασης. Ταυτόχρονα, θα επιτευχθεί και ο στόχος της επεξεργασίας των κτηνοτροφικών και ζωικών αποβλήτων, που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής και προωθεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το αναπτυξιακό πρότυπο της κυκλικής οικονομίας.
Με ξεχωριστή του επιστολή σήμερα προς την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ο Αναπληρωτής Υπουργός ζήτησε επίσης διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση μίας ενιαίας μονάδας βιοαερίου 10 ΜW εντός της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων.
Print Friendly, PDF & Email