Λαμβάνοντας υπόψη την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά της 25ηςΜαϊου 2020 κατά της απόφασης χωροθέτησης της ΜΕΑ Δυτικού Τομέας καθώς και τη μεθόδευση που αποκαλύφθηκε μετά την κατάθεση ερώτησης των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, σχετικά με την παράτυπη κατάταξη του έργου και την απόκρυψη γνωμοδοτήσεων και προβλέψεων του θεσμικού πλαισίου περιβάλλοντος, προκύπτει η άμεση ανάγκη των ακόλουθων ενεργειών για την τήρηση του θεσμικού πλαισίου και τη διαφύλαξη της νομιμότητας έργων και πράξεων της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης :

  1. Πρωτοβουλία του Δήμου Λαγκαδά για ανάκληση της από 15/04/2020 (Α.Π. 12605) γνωμοδότησης καταλληλότητας χωροθέτησης της ΜΕΑ Δυτικού Τομέα του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαγκαδά, η οποία έλαβε υπόψη της την λανθασμένη κατάταξη του έργου και στηρίχτηκε σε αίτημα που δεν είχε λάβει υπόψη τις προβλέψεις της ΕΠΜ για την περιοχή και επιστροφή του αιτήματος ως μη συμβατού ως προς το θεσμικό πλαίσιο.
  2. Πρωτοβουλία του Δήμου Λαγκαδά και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ανάκληση της από 14/5/2020 απόφασης χωροθέτησης της ΜΕΑ Δυτικού Τομέα (ΑΔΑ: ΩΚ8Θ7ΛΛ-ΤΚΣ) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Βιομηχανίας Ενεργείας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη ότι, απαγορεύονται πάσης φύσης έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 στην Γ Ζώνη του Εθνικού Πάρκου ενώ λαμβάνει υπόψη την λανθασμένη κατάταξη του έργου.
  3. Επανάληψη και διόρθωση της από 06-03-2020 απάντησης του ΥΠΕΝ προς το ΦοΔΣΑ ΠΚΜ ως προς την ορθή κατάταξη του έργου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και ως προς τη μη δυνατότητα χωροθέτησης του έργου στην Γ Ζώνη του Εθνικού Πάρκου.
  4. Διόρθωση του φακέλου χωροθέτησης της Μονάδας επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΦΟΔΣΑ ΠΚΜ, σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί και εκ νέου αξιολόγηση των προτεινόμενων περιοχών χωροθέτησης ώστε να πραγματοποιηθεί ορθή και ουσιαστική εκπόνηση της ΜΠΕ του έργου.
Print Friendly, PDF & Email