Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αντιμετώπιση της
νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης
  Αθήνα, 03/05/2019
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (1496 B’) η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αντιμετώπιση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης, με βάση την οποία θεσμοθετούνται Προγράμματα Δράσης για όλες (30) τις ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση ζώνες της χώρας. Η εφαρμογή των Προγραμμάτων Δράσης σε συνδυασμό με την παρακολούθηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της χώρας, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης των Υδάτων, στο εξής θα επιτρέπουν στις ελληνικές Αρχές να παρακολουθούν την πρόοδο εφαρμογής των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.
Συνεπώς, με την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ οι ελληνικές Αρχές έχουν εκπληρώσει τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις ως προς τη νομοθέτηση και δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους τους. Κυρίως, η χώρα μας διαθέτει ένα σύγχρονο εργαλείο αντιμετώπισης της νιτρορύπανσης των υδάτων από γεωργική προέλευση και συγχρόνως μειώνει ή εκμηδενίζει μεγάλα χρηματικά πρόστιμα.
Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2015 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο, επειδή δεν προστατεύει τα ύδατά της από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (C-149/14). Στη συνέχεια, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΓΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέστειλε επιστολή στις 15.07.2015, με την οποία αναγνωρίζει την πληρότητα συμμόρφωσης των ελληνικών Αρχών ως προς το σκέλος της απόφασης του Δικαστηρίου που αφορά τον ορισμό Ευπρόσβλητων Περιοχών στη Νιτρορύπανση.
Παρόλο που η ελληνική πολιτεία προέβη σε μια σειρά ενέργειες ο οποίες συνέβαλαν στην προστασία των νερών από τη νιτρρύπανση γεωργικής προέλευσης, (ΦΕΚ Β΄ 1709/2015 και 2359/2015 με θέμα «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» κ.α.), στις 7 Μαρτίου του 2019 η ΕΕ κάλεσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσια χρηματικές ποινές με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ύψους 2.639,25 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 23.753,25 ευρώ (ανά ημέρα από την ημέρα έκδοσης της απόφασης), έως ότου επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες.
Η απαίτηση της ΕΕ ήταν η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία να περιλαμβάνει τα Προγράμματα Δράσης για τη μείωση της νιτρορύπανσης των υδάτων από γεωργική προέλευση. Έτσι, τον Απρίλιο 2019 η  Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ ολοκλήρωσε τη σύνταξη της ΚΥΑ που δημοσιεύεται σήμερα.
Print Friendly, PDF & Email