ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.Ο προαναφερόμενος  κανονισμός: α) καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά – στην Ελλάδα είναι οι δασικοί γεωργικοί συνεταιρισμοί που εκμεταλλεύονται δημόσιες δασικές εκτάσεις,  δυνάμει του ν. 2810/2000, ν. 2169/1993 και του Π.Δ. 126/1986 β) καθορίζει τις υποχρεώσεις των εμπόρων γ) έχει στόχο την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου. Δεδομένου ότι ο στόχος αυτός,  λόγω της κλίμακάς του,  δεν μπορεί να επιτευχθεί από τα κράτη – μέλη μεμονωμένα, απαιτεί συνεργασία σε επίπεδο Ε.Ε. Σύμφωνα πάντα με τον προαναφερόμενο κανονισμό, οι έμποροι υποχρεούνται («υποχρέωση ιχνηλασιμότητας», άρθρο 4 του Κανονισμού) κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας να κατονομάζουν: α) τους φορείς εκμετάλλευσης ή τους εμπόρους που τους  προμηθεύουν ξύλα και β) τους εμπόρους στους οποίους αυτοί εν συνεχεία προμήθευσαν ξύλα.  Τα στοιχεία αυτά πρέπει οι έμποροι να τα διατηρούν για πέντε χρόνια. Οι φορείς εκμετάλλευσης δασικών εκτάσεων πρέπει να εφαρμόζουν «σύστημα δέουσας επιμέλειας» (άρθρο 6 του Κανονισμού) το οποίο προβλέπει – μεταξύ άλλων – παροχή πληροφόρησης σχετικά: α) με την περιγραφή, την εμπορική ονομασία, τον τύπο του προϊόντος και την κοινή ονομασία του είδους του δένδρου, β) τη χώρα υλοτόμησης (αναφορά στην περιφέρεια της χώρας όπου υλοτομήθηκε και στην άδεια υλοτόμησης), γ) την ποσότητα (σε όγκο, βάρος ή αριθμό μονάδων), δ) το όνομα και τη διεύθυνση εκείνου που προμηθεύει τον φορέα εκμετάλλευσης, λχ υπεργολάβοι υλοτόμησης, η) το όνομα και τη διεύθυνση του εμπόρου που προμηθεύτηκε την ξυλεία από τον φορέα εκμετάλλευσης και στ) έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των δασικών προϊόντων προς την κείμενη εθνική νομοθεσία. Σημειώνουμε ότι η απόδοση στην ελληνική γλώσσα του προαναφερόμενου Κανονισμού, στο άρθρο 6 παρ.1, προτελευταίο εδάφιο, όπου ο όρος «trader» αποδίδεται με τον όρο «φορέας εκμετάλλευσης», συγκρούεται με την απόδοση του κανονισμού στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα.   Σημειώνουμε επίσης, ότι ο εν λόγω Κανονισμός προβλέπει τη σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Οργανισμών Παρακολούθησης και Επιτήρησης» (άρθρο 8), μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη – μέλη.  Οι οργανισμοί αυτοί εκχωρούν σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης εντός του κράτους – μέλους το δικαίωμα χρήσης του «συστήματος δέουσας επιμέλειας» και αξιολογούν εάν και κατά πόσο οι φορείς υλοτόμησης εφαρμόζουν με τη δέουσα επιμέλεια συστήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 6 του εν λόγω Κανονισμού. Από την πλευρά του κάθε κράτος – μέλος, μέσω της αρμόδιας αρχής την οποία ήδη έχει γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελέγχει κατά τακτά διαστήματα εάν οι «Οργανισμοί Παρακολούθησης και Επιτήρησης» που λειτουργούν στην επικράτειά του συμμορφώνονται προς όσα ορίζει ο εν λόγω Κανονισμός στο άρθρο 8 παρ.1.Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:1)  Ποια μέτρα έχουν ληφθεί έως τώρα για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού;2) Ποιο το χρονοδιάγραμμα λήψης μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού;

ΟΙ Ερωτώντες Βουλευτές

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Ακριώτης Γεώργιος

 Αυλωνίτου Ελένη

 Βαρδάκης Σωκράτης

 Γάκης Δημήτριος

 Γεννιά Γεωργία

 Δέδες Ιωάννης

 Δημαράς Γεώργιος

 Δημητριάδης Δημήτριος

 Εμμανουηλίδης Δημήτριος

 Θελερίτη Μαρία

 Ιγγλέζη Αικατερίνη

 Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

 Καρακώστα Ευαγγελία

 Καραναστάσης Απόστολος

 Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα

 Καφαντάρη Χαρά

 Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

 Μιχελής Αθανάσιος

 Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

 Μπαλαούρας Γεράσιμος

 Ντζιμάνης Γεώργιος

 Ουρσουζίδης Γεώργιος

 Παπανάτσιου Αικατερίνη

 Παπαφιλίππου Γεώργιος

 Πρατσόλης Αναστάσιος

 Σεβαστάκης Δημήτριος

 Σταμπουλή Αφροδίτη

 Στέφος Ιωάννης

 Συρίγος Αντώνιος

 Τελιγιορίδου Ολυμπία

 Τζούφη Μερόπη

 Τριανταφύλλου Μαρία

 Τσίρκας Βασίλειος

 Φάμελλος Σωκράτης

Print Friendly, PDF & Email