Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, με σκοπό να δοθούν εξηγήσεις για τη μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης στον Δήμο Λαγκαδά Π.Ε. Θεσσαλονίκης και ειδικότερα την απόρριψη/διάθεση αποστειρωμένων μολυσματικών αποβλήτων άλλων περιοχών της Ελλάδας, κατέθεσαν εννέα (9) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου.

Όπως προκύπτει από την ερώτηση, οδηγήθηκαν προς διάθεση στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη Μαυροράχη ποσότητες αποστειρωμένων Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (Ε.Α.Α.Μ.) από υγειονομικές μονάδες εκτός της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε αντίθεση με περιβαλλοντικό όρο της Α.Ε.Π.Ο. του χώρου, ο οποίος προβλέπει ότι θα γίνονται δεκτά μόνον τα Ε.Α.Α.Μ. των υγειονομικών μονάδων αποκλειστικά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤA είναι ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος φαίνεται από σχετική αλληλογραφία ότι δεν απαιτεί την τήρηση όλων των όρων της Α.Ε.Π.Ο. από όλους τους εξυπηρετούμενους.

Επειδή έχουν δημιουργηθεί εύλογα ερωτήματα για τον έλεγχο των εισερχόμενων αποβλήτων και για την ασφάλεια της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, οι βουλευτές ζητούν απαντήσεις αλλά και τα σχετικά έγγραφα για τις ελεγχόμενες ενέργειες του ΦΟΔΣΑ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης και Α.Κ.Ε.:

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

1. Περιβάλλοντος Ενέργειας

2. Εσωτερικών

Θέμα:  «Παραβίαση των όρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και αναζήτηση ευθυνών»

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι παραβιάζεται ένας ουσιαστικός περιβαλλοντικός όρος λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης που βρίσκεται στο Δήμο Λαγκαδά στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ενώ έχει σταλεί σχετικός φάκελος για το θέμα και στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον όρο 4.3.4.3 της υπ΄ αριθμ. οικ.150443/08-07-2015 (ΑΔΑ: 74ΦΙ465ΦΘΗ-Μ7Ζ) Απόφασης Ανανέωσης, Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του ΥΠΕΝ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Τα αποστειρωμένα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) των υγειονομικών μονάδων του Νομού να διατίθεται στον ΧΥΤΑ σε διακριτή περιοχή, εντός της εκάστοτε εν λειτουργία κυψέλης». Δηλαδή, επιτρέπεται να εισέρχονται στον εν λόγω χώρο, προς διάθεση αποστειρωμένα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων αποκλειστικά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και να αποτίθενται σε ξεχωριστό διακριτό σημείο που θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και διαμορφωθεί ειδικά για αυτό το σκοπό.

Σημειώνεται πως αύξηση των ποσοτήτων των εισερχόμενων ΕΑΑΜ στο εν λόγω σημείο απόθεσης, από μη προβλεπόμενες πηγές (επιπλέον υγειονομικές μονάδες εκτός ΠΕ) θα σημαίνει και αλλαγή στον σχεδιασμό λειτουργίας του χώρου και μείωση του χρόνου ζωής του κυττάρου, ανάλογα.

Ο υπεύθυνος φορέας για την τήρηση του ανωτέρω όρου είναι ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος οφείλει να ελέγχει κάθε φορτίο που φτάνει στην είσοδο του χώρου και να επαληθεύει ότι τα απόβλητα πληρούν τα κριτήρια αποδοχής που ισχύουν από την Οδηγία 2003/33/ΕΚ. Μάλιστα, ο ίδιος ο ΦΟΔΣΑ τονίζει αυτή την υποχρέωση σε δυνητικούς συνεργάτες του και διαχειριστές υγειονομικών αποβλήτων που προτίθενται να μεταφέρουν στη Μαυροράχη ποσότητες νοσοκομειακών απορριμμάτων.

Εντούτοις, περιήλθαν σε γνώση μας στοιχεία (Έντυπο Αναγνώρισης Αποβλήτου), που καταδεικνύουν ότι αυτός ο όρος δεν εφαρμόζεται στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, καθώς μεταφέρθηκαν εκεί και ποσότητες αποστειρωμένων Ε.Α.Α.Μ. από την Καβάλα, την Ξάνθη αλλά και από μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες της Αττικής.

Επιπρόσθετα, σε αντίστοιχη επιστολή του ΦΟΔΣΑ προς εταιρεία διαχείρισης και μεταφοράς νοσοκομειακών αποβλήτων, με την οποία έχει σύμβαση συνεργασίας σε ισχύ, δεν τέθηκε ο περιορισμός τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ να προέρχονται αποκλειστικά από την ΠΕ Θεσσαλονίκης. Πρόκειται σαφώς για ελλιπή διατύπωση, η οποία αφήνει περιθώρια για την καταστρατήγηση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου διάθεσης αποβλήτων, καθώς δεν διευκρινίζεται η ρητή υποχρέωση που προκύπτει από τον περιβαλλοντικό όρο 4.3.4.3 της Α.Ε.Π.Ο.

Επειδή, τίθενται ζητήματα παραβίασης κρίσιμου όρου της Α.Ε.Π.Ο. του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, διότι ο όγκος των εισερχόμενων ΕΑΑΜ επηρεάζει της διαθέσιμης δυναμικότητας της ενεργού κυψέλης του ΧΥΤΑ

Επειδή, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους που εφαρμόζει ο ΦΟΔΣΑ στην είσοδο των εγκαταστάσεων

Επειδή, προκύπτουν εύλογες υπόνοιες συστηματικών τέτοιων παραβιάσεων, τουλάχιστον για τους τελευταίους δέκα μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνεργασίας με τη συγκεκριμένη εταιρεία και άρα αθέμιτου και ανισότιμου ανταγωνισμού εφόσον πιθανά ο όρος εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Eίναι ενήμερες οι αρμόδιες τοπικές ελεγκτικές Υπηρεσίες για το γεγονός ότι στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης εισέρχονται Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων εκτός Π.Ε. Θεσσαλονίκης; Σε ποιες ενέργειες έχουν προχωρήσει;
  2. Ελέγχονται οι όροι των συμβάσεων που υπογράφουν οι ΦΟΔΣΑ; Βάσει ποιων κριτηρίων ελέγχεται η νομιμότητα των συμβάσεων των ΦΟΔΣΑ; Πώς επετράπη να εισέλθουν στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, μη προβλεπόμενα από την Α.Ε.Π.Ο. απόβλητα;
  3. Ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί ο εν λόγω Φορέας κατά την παραλαβή των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Μαυροράχης;
  4. Το ΥΠΕΝ με ποιο τρόπο διασφαλίζει ότι οι ΦΟΔΣΑ της χώρας διενεργούν επαρκώς τους απαραίτητους ελέγχους στα εισερχόμενα απόβλητα προς διάθεση; Εκτελούνται δευτεροβάθμιοι έλεγχοι που να επαληθεύουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που δίνονται από τους ΦΟΔΣΑ;
  5. Σε ποια επιπλέον μέτρα θα προβείτε μετά τη αποκάλυψη της παράβασης; Πως θα καταλογιστούν οι ευθύνες;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.)

Παρακαλούμε και αιτούμαστε να κατατεθούν προς ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών τα κάτωθι:

α) οι εκθέσεις που είναι υποχρεωμένοι οι ΦΟΔΣΑ της χώρας να υποβάλλουν στις ελεγκτικές υπηρεσίες

β )τα αποτελέσματα των δευτεροβάθμιων ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο υπουργείων, που έχουν διενεργήσει στους ΧΥΤΑ της χώρας κατά τα έτη 2020-2021.

Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Λευτέρης

Αμανατίδης Γιάννης

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Γιαννούλης Χρήστος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Μάλαμα Κυριακή

Νοτοπούλου Κατερίνα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

 

Print Friendly, PDF & Email