Την αποδόμηση της ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την Κυκλική Οικονομία επιτυγχάνει η κυβέρνηση της ΝΔ, με την άρνησή της να εφαρμόσει κίνητρα και αντικίνητρα που προωθούν τη διαλογή στην πηγή και την εκτροπή από την ταφή, σύμφωνα και με την ιεραρχία (πυραμίδα) διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ΕΕ. Αυτό αναδεικνύουν σαράντα τρεις (43) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με Ερώτηση και Αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σ. Φάμελλου.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποβάλλουν για τρίτη φορά ερώτημα προς το ΥΠΕΝ σχετικά με τη μη εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής στη διαχείριση απορριμμάτων, η οποία περιέχει οικονομικά κίνητρα με βάση την απόδοση ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για όλους τους ΟΤΑ καθώς και τη μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής εισφοράς για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας για την υποστήριξη της εκτροπής από την ταφή.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ΦοΔΣΑ καθυστερεί την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, είτε λόγω απουσίας στοιχείων για τα απορρίμματα και την ανακύκλωση, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού. Το αποτέλεσμα, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι πίσω από τις δικαιολογίες απουσίαζαν οι ικανοποιητικές εκπτώσεις σε όσους δήμους και πολίτες επιτυγχάνουν καλή επίδοση στην ανακύκλωση και άρα στην εκτροπή υλικών από την ταφή, και η έτσι η χώρα μας δεν έχει κίνητρα για να φτάσει στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα για την ανακύκλωση.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της ΝΔ δημιούργησε ένα μπάχαλο στη λειτουργία των ΦοΔΣΑ καθώς, με τη συνήθη πρακτική της κακής νομοθέτησης τύπου «ψηφίζω-ξεψηφίζω», τροποποίησε εντός ενός χρόνου τρεις φορές το ίδιο άρθρο του Ν. 4555/2018 για τους ΦΟΔΣΑ!

Και ενώ έχει καθυστερήσει από την 1/1/2020 η υποχρεωτική και νομοθετημένη εισαγωγή κινήτρων για την ανακύκλωση στη βάση του «πληρώνω όσο πετάω», η εφαρμογή της εισφοράς κυκλικής οικονομίας και η καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων της παραγωγής ΑΣΑ, ο κύριος Χατζηδάκης, με ελλιπέστατα δεδομένα, περιορίζεται σε επικοινωνιακές ανακοινώσεις και επιτρέπει την καθυστέρηση στους Δήμους και στην Ανακύκλωση. Από την πίσω πόρτα όμως προωθεί την ιδιωτικοποίηση των υποδομών απορριμμάτων των ΟΤΑ και την καύση απορριμμάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν εάν υπάρχουν εγκεκριμένοι Κανονισμοί Τιμολόγησης, γιατί δεν εφαρμόζονται τα νομοθετημένα κίνητρα και τι μέτρα θα λάβει το ΥΠΕΝ ώστε να εφαρμοστεί η τιμολογιακή πολιτική ορθά χωρίς να έχουμε Δήμους δύο ταχυτήτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και ΑΚΕ:

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2. Εσωτερικών

Θέμα: Γιατί δεν εφαρμόζονται τα νομοθετημένα και υποχρεωτικά κίνητρα για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία και τα αντικίνητρα για την ταφή απορριμμάτων;

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την ολοκλήρωση της θητείας της, παρέδωσε στην Αυτοδιοίκηση όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ορθή και σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων. Με το Νόμο Κλεισθένη 4555/2018 καθορίστηκε το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΦοΔΣΑ της χώρας ενώ με τον Ν.4496/17 είχαν δοθεί στους δήμους όλες οι αρμοδιότητες αλλά και τα εργαλεία για τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση με διάφανη διαχείριση των πόρων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών και απορριμμάτων συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο-μέταλλα).

Για την υποστήριξη των δράσεων διαλογής στην πηγή, με βάση το άρθρο 9 του Ν 4496/17, συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ Β’ 1277/15.04.2019), με την οποία καθορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής από 1/1/2020 νέας τιμολογιακής πολιτικής στη διαχείριση απορριμμάτων η οποία περιέχει οικονομικά κίνητρα με βάση την απόδοση ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για όλους τους ΟΤΑ. Αντίστοιχα με το άρθρο 55 του Ν. 4609/2019 και για την υποστήριξη της εκτροπής από την ταφή θεσπίστηκε περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας.

Η μεταρρύθμιση αυτή υπήρξε επίσης και κεντρικό μέτρο της στρατηγικής κυκλικής οικονομίας που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής – ΚΥΣΟΙΠ την 17.04.2018 (αρ. πρωτ. 81) και παρουσιάστηκε στο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας, στις 8-9.04.2019, λαμβάνοντας θετικά σχόλια από τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς αλλά και από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ και τους προσκεκλημένους ομιλητές.

Από τις αρχές της διακυβέρνησης της Κυβέρνησης ΝΔ δημιουργήθηκε ένα μπάχαλο στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ καθώς και την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής.

Τα άρθρα του Νόμου Κλεισθένη που αφορούν στη λειτουργία των ΦοΔΣΑ έχουν υποστεί πολλές τροποποιήσεις:

 1. Το άρθρο 225 του ν.4555/2018 και συγκεκριμένα η παρ.3 αυτού τροποποιήθηκε με την με την παρ.2 άρθρου 13 Ν.4625/2019,ΦΕΚ Α 139/31.8.2019
 2. Το άρθρο 225 του ν.4555/2018 αντικαταστάθηκε ξανά με την παρ.1 του άρθρου 231 Ν. 4635/2019 ΦΕΚ Α 167/30.10.2019
 3. Με την τροπολογία με αριθμό 67/23.10.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με το άρθρο 3 παρ.1 αυτής που ενσωματώθηκε ως άρθρο 62 στο ν.4735/2020 , ΦΕΚ Α 197/12.10.2020 τροποποιείται η παρ.3 του άρθρου 225 του ν.4555/2018 και αναδιατυπώνονται τα τρία τελευταία εδάφια που είχαν προστεθεί στις 31.8.2019  με το ν.4625/2019.
 4. Με το άρθρο 93 του Νόμου 4685/2020, μετά το άρθρο 226 «Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά» του ν. 4555/2018 προστίθεται νέο άρθρο 226 Α.

Οι τρεις πρώτες τροποποιήσεις αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα κακής νομοθέτησης τύπου «ψηφίζω-ξεψηφίζω». Με την πρώτη τροποποίηση εξαιρέθηκαν ΦΟΔΣΑ από μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4555 και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2019, καταργώντας διαπιστωτικές πράξεις θεωρούμενες ως μηδέποτε εκδοθείσες. Με τη δεύτερη τροποποίηση διαγράφεται το εδάφιο που προέβλεπε αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2019 της προηγούμενης τροποποίησης. Με την τρίτη τροποποίηση επαναφέρεται ξανά η αναδρομική εφαρμογή της διάταξης  με ορισμό της ημερομηνίας της 1.7.2019, έως την οποία κάποιοι ΦοΔΣΑ εξαιρούνται και πάλι από την υποχρέωση εφαρμογής διατάξεων του Ν.4555.

Τέλος, η τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ με το άρθρο 93 του Ν.4685/2020 τροποποίησε την οργάνωση και λειτουργία των ΦΟΔΣΑ του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων. Η τροποποίηση αυτή δεν περιλαμβανόταν στη διαβούλευση του Νόμου και προστέθηκε εκ των υστέρων χωρίς ενημέρωση των ΟΤΑ δημιουργώντας αρνητικές αντιδράσεις της ΚΕΔΕ,  της ΠΕΔ και Δήμων των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Εκτός από το προφανές ζήτημα επιτελικής προχειρότητας δημιουργούνται επίσης και ερωτήματα για τα κριτήρια συμμόρφωσης ΦοΔΣΑ με ουσιώδεις διατάξεις του Νόμου «Κλεισθένη».

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχώρησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής. Συγκεκριμένα 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση με θέμα «Εφαρμογή οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης» και αίτημα κατάθεσης εγγράφων προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών που υποβλήθηκε στις 04/10/2019, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για την πρόοδο της διαδικασίας κατάρτισης νέας τιμολογιακής πολιτικής από τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας, η οποία θα έπρεπε να έχει  τεθεί σε εφαρμογή από την 01/01/2020. Τα έγγραφα δεν υποβλήθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών του κανονισμού της Βουλής και η ερώτηση συζητήθηκε ως επίκαιρη στις 29/11/2019. Μετά την συζήτηση της επίκαιρης απεστάλησαν στις 11/12/2020 από το ΥΠΕΝ οι απαντήσεις των ΦοΔΣΑ, από τις οποίες προέκυψε ότι μόνο τρεις (3) ενέκριναν τους κανονισμούς τιμολόγησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ έως τότε.

Εφόσον δεν δόθηκαν επαρκείς απαντήσεις, οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανήλθαν στις 27.03.2020 με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων με θέμα «Ανυπαρξία κινήτρων και αντικινήτρων για την διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση», όπου και πάλι δεν προσκομίστηκαν οι σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ΦΟΔΣΑ και των Δημοτικών Συμβουλίων των ΟΤΑ, καθώς και των οργάνων των ανωτέρω φορέων της Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή της Τιμολογιακής Πολιτικής.

Εν συνεχεία και εφόσον δεν απαντήθηκε γραπτώς, η ερώτηση συζητήθηκε ως επίκαιρη στις 04/05/2020 παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Οικονόμου, ο οποίος επικαλέστηκε την πανδημία για την καθυστέρηση απάντησης και συγκέντρωσης εγγράφων από πλευράς των Δήμων. Το γεγονός αυτό δεν εμπόδιζε βέβαια την ίδια περίοδο την κυβέρνηση της ΝΔ να νομοθετήσει εν μέσω πανδημίας τον αντι-περιβαλλοντικό Νόμο και να προχωρήσει σε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις μεγάλων έργων, ενώ υπήρχε απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων και συνεδριάσεων των δημοτικών οργάνων παρουσία κοινού λόγω πανδημίας. Είναι προφανές ότι για την κυβέρνηση της ΝΔ οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την αρχή «δύο μέτρα και δύο σταθμά», αρκεί να εξυπηρετούνται οι πολιτικές επιδιώξεις της και να περιορίζεται η διαφάνεια και η συμμετοχή των πολιτών!

Τελικά στις 10/06/2020, δηλαδή μετά τη συζήτηση της ερώτησης ως επίκαιρης , κατατέθηκαν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο μόνο οι απαντήσεις δύο ΦΟΔΣΑ, και ειδικότερα του ΕΔΣΝΑ και της ΠΑ.ΔΥ.Θ.ΑΑΕ Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας. Η απάντηση του ΕΔΣΝΑ ανέφερε ότι ο Κανονισμός Τιμολόγησης έχει εκπονηθεί και είναι προς ψήφιση και ως απάντηση της ΠΑ.ΔΥ.Θ.ΑΑΕ επαναυποβλήθηκε η απάντηση που είχε σταλεί στην προηγούμενη ερώτηση για το ίδιο θέμα.

Ακολούθησαν δημοσιεύματα για αποφάσεις Τιμολογιακής Πολιτικής ΦΟΔΣΑ, από τα οποία προέκυπτε ότι δεν ακολουθήθηκε ορθά η μεθοδολογία της ΚΥΑ Τιμολογιακής Πολιτικής καθώς δεν εφαρμόστηκαν ικανοποιητικές εκπτώσεις σε όσους δήμους επιτυγχάνουν καλή επίδοση στην ανακύκλωση και άρα στην εκτροπή υλικών από την ταφή. Επίσης, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου λόγω λανθασμένης ανάγνωσης της ΚΥΑ, επιβλήθηκαν χρεώσεις σε ΟΤΑ επί  των κλαδεμάτων των Δήμων, τα οποία  εκτρέπονταν από την ταφή για παραγωγή κομπόστ, ατελώς μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Και ενώ έχει καθυστερήσει για ένα ολόκληρο χρόνο και στην συντριπτική πλειοψηφία των ΦΟΔΣΑ η τιμολογιακή πολιτική με κίνητρα για την ανακύκλωση στη βάση του «πληρώνω όσο πετάω», καθώς και η εφαρμογή της εισφοράς κυκλικής οικονομίας, ο κ. Χατζηδάκης ανακοινώνει την κατάργηση της «εισφοράς κυκλικής οικονομίας» του Νόμου 4609/2019 και τη μετονομασία της σε «τέλος ταφής» εντάσσοντάς την στα εργαλεία προώθησης της καύσης απορριμμάτων που περιέχει το δημοσιοποιηθέν νομοσχέδιο με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Προώθηση της Ανακύκλωσης» .

Απόδειξη της καθυστέρησης στην οποία καταδικάζει τη χώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι οι αποφάσεις του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ ΚΜ, συγκεκριμένα:

 • Σε απάντηση της από 14.10.2019 ερώτησης των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ δήλωσε αρχικά την αδυναμία εφαρμογής της περιβαλλοντικής εισφοράς κυκλικής οικονομίας και της τιμολογιακής πολιτικής καθότι η εφαρμογή προϋποθέτει την ενίσχυση των ΟΤΑ με προσωπικό, οχήματα, εξοπλισμό και χρηματοδότηση εγκαταστάσεων διαλογής ώστε να δρομολογηθούν ουσιαστικά προγράμματα ΔσΠ σε κάθε Δήμο.
 • Ένα χρόνο αργότερα, με την  318/16-10-2020 (ΑΔΑ: 97ΖΛΟΞΧΝ-ΖΗΛ) Απόφαση ο ΦοΔΣΑ ΚΜ ενέκρινε την τιμολογιακή πολιτική του έτους 2021 χωρίς να προχωρήσει στην εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της περιβαλλοντικής εισφοράς κυκλικής οικονομίας και της  τιμολογιακής πολιτικής, τονίζοντας τη δυσκολία προσδιορισμού των δεδομένων διαχείρισης αποβλήτων εξαιτίας της ανομοιογένειας των συλλεχθέντων δεδομένων από τις μονάδες παραλαβής ή/και διαχείρισης αποβλήτων και τη δυσκολία έγκαιρης και έγκυρης αξιοποίησης των πληροφοριών αυτών λόγω κατακερματισμένης συλλογής, παρότι είχε ήδη παρέλθει 1,5 χρόνος από την ολοκλήρωση των θεσμικών ρυθμίσεων.
 • Από τα αναλυτικά στοιχεία που παρατίθενται στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης, διαπιστώνεται ότι δεν καταγράφεται η επίδοση κάθε ΟΤΑ στην ανακύκλωση, στη χωριστή συλλογή συσκευασιών και βιοαποβλήτων και γενικά στην εκτροπή από την ταφή , η οποία θα έπρεπε να οδηγεί σε μείωση της εισφοράς των ΟΤΑ.  Ειδικότερα δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά μείωσης συντελεστών(ΜΟΤΑ)  του Πίνακα 2 της ΚΥΑ βάσει των επιδόσεων των ΟΤΑ, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται για κανένα Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα ποσοστά απομείωσης του συνολικού ποσού εισφοράς. Επιπρόσθετα στην απόφαση δεν γίνεται καμία αναφορά για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εισφοράς κυκλικής οικονομίας, παρόλο που προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία ότι συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του κανονισμού τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος διαχείρισής τους και κατανέμεται στο σύνολο των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με τον κανονισμό τιμολόγησης.

Καθυστερεί επίσης η έκθεση καταγραφής ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων της παραγωγής ΑΣΑ που είχε προκηρύξει ο ΕΟΑΝ γεγονός που επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του WWF στο ΔΣ του ΕΟΑΝ στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στις 07.10.2020 κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Νομοσχεδίου Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι η εκπόνηση της έκθεσης δεν έχει προχωρήσει και έχει μετατεθεί στο μέλλον, συνεπώς τα στοιχεία είναι στον αέρα παρά τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2018, η οποία είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, περί της αναξιοπιστίας των δεδομένων, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η «πράσινη» κυβέρνηση της ΝΔ αποδομεί την ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που περιλαμβανόταν στην Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας. Οι ΦΟΔΣΑ και οι ΟΤΑ δεν ελέγχονται και δεν στηρίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής που περιλαμβάνει κίνητρα και αντικίνητρα που προωθούν τη διαλογή στην πηγή και την εκτροπή από την ταφή, σύμφωνα και με την ιεραρχία (πυραμίδα) διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ΕΕ.

Οι πολιτικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ περιορίζονται μόνο σε μια αποσπασματική και αντιεπιστημονική προσέγγιση, σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που δεν στηρίζει την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, αλλά οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και την καύση με οικονομική επιβάρυνση των ΟΤΑ και κατ΄ επέκταση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Όμως έτσι η χώρα μας καταδικάζεται σε καθυστερήσεις και οπισθοδρόμηση σε σχέση με την Ευρώπη.

Επειδή τα οικονομικά κίνητρα πολλαπλασιάζουν την απόδοση των δράσεων ανακύκλωσης,

Επειδή η εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής εξασφαλίζει τη διαφάνεια στα δεδομένα διαχείρισης απορριμμάτων και ειδικότερα στα παραγόμενα και ανακτώμενα στερεά απόβλητα όλων των ΟΤΑ

Επειδή η εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 θα δώσει τη δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών για τους πολίτες και τους επαγγελματίες των ΟΤΑ που παρουσιάζουν θετικές αποδόσεις στις δράσεις διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης,

Επειδή η ενίσχυση του ρόλου των ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν και την αποκλειστική αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων, και η αναβάθμιση της διαλογής στην πηγή, αποτελούν τη μοναδική διαδρομή προσέγγισης της «κοινωνίας της ανακύκλωσης»

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 1. Σε ποιους ΦοΔΣΑ εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 255 του Νόμου 4555/2018; Υπάρχουν φορείς που εξαιρέθηκαν και για ποιο λόγο;
 2. Πως εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους Κανονισμούς Τιμολόγησης και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εισφοράς κυκλικής οικονομίας;
 3. Υπάρχουν σήμερα εγκεκριμένοι Κανονισμοί Τιμολόγησης που εφαρμόζονται βάσει της ορθής εφαρμογής της ΚΥΑ και του άρθρου 55 του Ν. 4609/2019 στην καταβολή εισφορών των ΟΤΑ προς τους ΦΟΔΣΑ και σε ποιες περιπτώσεις ΟΤΑ στην Ελλάδα έχει γίνει αυτό;
 4. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια Υπουργεία έτσι ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η τιμολογιακή πολιτική;
 5. Για ποιους λόγους το ΥΠΕΝ καταργεί την προσαρμογή των δημοτικών τελών με βάση το «πληρώνω όσο πετάω» και την εισφορά κυκλικής οικονομίας και επιλέγει να επαναεισάγει το παλαιότερο και μη εφαρμοσμένο τέλος ταφής, όπως προκύπτει από το δημοσιοποιηθέν σχέδιο νόμου για την Προώθηση της Ανακύκλωσης και Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 για τα απόβλητα και 2018/852 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας;
 6. Γιατί η κατανομή των καταβληθέντων πόρων του τέλους ταφής δημιουργεί ΟΤΑ δύο ταχυτήτων σύμφωνα με το δημοσιοποιηθέν σχέδιο νόμου για την Προώθηση της Ανακύκλωσης; Για ποιο λόγο δηλαδή προβλέπεται να καταβάλλεται επιπρόσθετο μέρος των πόρων του τέλους ταφής σε O.T.A. α΄ βαθμού που έχουν υψηλές επιδόσεις στη χωριστή συλλογή και την ανακύκλωση και όχι στο σύνολο των ΟΤΑ οι οποίοι καταβάλλουν το ίδιο τέλος ταφής ανά τόνο ΑΣΑ;
 7. Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει το ΥΠΕΝ και το ΥΠΕΣ για τις περιπτώσεις όπως του ΦΟΔΣΑ ΚΜ όπου λόγω της απουσίας αξιόπιστων δεδομένων, δεν γίνεται ορθή εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής βάσει της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ Β’ 1277/15.04.2019) και δεν εφαρμόζεται η περιβαλλοντική εισφορά κυκλικής οικονομίας που συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του κανονισμού τιμολόγησης; Υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, ποιο είναι το επίπεδο εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων στους υπόλοιπους ΦΟΔΣΑ και τι μέτρα έχουν πάρει τα αρμόδια Υπουργεία;

 

Για τους ανωτέρω λόγους αιτούμαστε για την ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών την κατάθεση των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των ΦΟΔΣΑ και των Δημοτικών Συμβουλίων των ΟΤΑ, καθώς και των οργάνων των ανωτέρω φορέων της Αυτοδιοίκησης, όπως και των σχετικών εγκρίσεων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 4496/17, της ΚΥΑΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ Β΄1277/2019), καθώς και του άρθρου 55 του Ν. 4555/18.

Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Ζαχαριάδης Κώστας

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email