Τη διερεύνηση των κριτηρίων με τα οποία επιλέγονται οι δράσεις κοινωνικής ευθύνης από τη ΔΕΔΑ, ζητούν με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν τριάντα επτά (37) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου.

Η ΔΕΔΑ, με τρεις διακηρύξεις που ανήρτησε τον Οκτώβριο του 2021 στην ιστοσελίδα της, ζητά προσφορές :α) για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού άθλησης ενηλίκων εξωτερικού χώρου, χωρίς να αναφέρεται σε ποια περιοχή θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός αυτός, β)για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στην Ξάνθη, στη Δράμα και στην Κομοτηνή και γ) για την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων διακηρύξεων ανέρχεται σε 402.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η επιλογή της ΔΕΔΑ να προχωρήσει σε διακηρύξεις με αντικείμενο που δεν συναρτάται με τους καταστατικούς της σκοπούς, αλλά και οι περιοχές οι οποίες θα ωφεληθούν από τις παραπάνω δράσεις κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας δημιουργούν ερωτηματικά, όπως αναφέρουν οι βουλευτές. Ζητούν να πληροφορηθούν με ποια κριτήρια ελήφθησαν οι παραπάνω αποφάσεις , πώς κατανέμονται στους Δήμους, στην περιοχή των οποίων υλοποιούνται έργα της εταιρίας, και με ποια στοιχεία επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες περιοχές έναντι των άλλων περιοχών που υλοποιούνται έργα της εταιρείας. Ζητούν ακόμη να μάθουν σε ποιες περιοχές που εκτελεί έργα (συγχρηματοδοτούμενα ή μη) η ΔΕΔΑ έχουν υλοποιηθεί έργα κοινωνικής ευθύνης ή αντισταθμιστικά ή δωρεές και αν υπάρχουν και «δράσεις κοινωνικής ευθύνης» που υλοποιούνται σε περιοχές όπου δεν υλοποιεί έργα η ΔΕΔΑ.

Επισημαίνουν ότι οι εταιρείες στα πλαίσια χρηματοδότησης δράσεων κοινωνικής ευθύνης οφείλουν να λειτουργούν με διαφανή κριτήρια και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και ελλείψεις του κάθε Δήμου.

Ζητούν τέλος, να κατατεθούν οι αποφάσεις της ΔΕΔΑ από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα για όλες τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης που έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματιστεί και τα κριτήρια με τα οποία επιλέχτηκαν οι ΟΤΑ και οι φορείς στους οποίους απευθύνονται.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Με ποια κριτήρια επιλέγει η ΔΕΔΑ τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί;»

Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΔΕΔΑ κατέχει, αναπτύσσει, λειτουργεί και συντηρεί τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου στην περιφέρεια της Ελλάδας. Στον ιστότοπο της εταιρείας ΔΕΔΑ (https://deda.gr/), έχουν αναρτηθεί οι παρακάτω τρεις Διακηρύξεις :

1) Η υπ’ αριθμόν 560/2021 διακήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού άθλησης ενηλίκων εξωτερικού χώρου, προϋπολογισμού 180.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο όπως αναφέρεται στον όρο 1.3 αυτής, την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού γυμναστικής, δαπέδων ασφαλείας, αστικού εξοπλισμού. Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης : “Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται για την προμήθεια και τοποθέτηση, οργάνων άθλησης ενηλίκων εξωτερικού χώρου, που θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους, και τη δημιουργία υπαίθριου γυμναστηρίου σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελέτης. Τα όργανα θα είναι προσβάσιμα σε κάθε πολίτη και επισκέπτη για δωρεάν χρήση κατά τις ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων όπου θα τοποθετηθούν. Οι χώροι δημιουργίας των υπαίθριων γυμναστηρίων βρίσκονται σε κατάλληλο φυσικό περιβάλλον που προδιαθέτει για φυσική άσκηση, ενώ εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Τα οφέλη των χρηστών των υπαίθριων οργάνων είναι πολλαπλά, τόσο σε επίπεδο φυσικής και πνευματικής κατάστασης των αθλούμενων όσο και σε επίπεδο κοινωνικοποίησης.”

2) Η υπ’ αριθμόν 559/2021 διακήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 180.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο όπως αναφέρεται στον όρο 1.3 αυτής, την προμήθεια  και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας, αστικού εξοπλισμού στην Ξάνθη, την Δράμα και την Κομοτηνή. Ομοίως, το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης: ” Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων (επιφάνειες πτώσης) και λοιπών προϊόντων αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση τριών παιδικών χαρών. Ως στόχος τίθεται η ασφαλής λειτουργία της και η εναρμόνισή τους με τις προδιαγραφές τις ισχύουσας νομοθεσίας για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και συμπληρωματικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931). Οι χώροι θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176) ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Η αναβάθμιση των υποδομών των παιδικών χαρών κρίνεται αναγκαία καθώς παρουσιάζουν φθορές, ενώ ειδικότερα σε ότι αφορά τους εξοπλισμούς παιχνιδότοπων (όργανα και επιφάνειες πτώσης) και την καθαυτό οργάνωση των παιδικών χαρών, δεν συμμορφώνονται απόλυτα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176). Η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται στην ανωτέρω νομοθεσία. Βασικός στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία υποδειγματικού χώρου παιχνιδιού ως προς την ασφάλεια και τα ποιοτικά, λειτουργικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά σε σχέση πάντοτε με τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας. Ταυτόχρονα, βασική πρόθεση της μελέτης είναι η διαμόρφωση διακριτών περιοχών παιχνιδιού στην παιδική χαρά, έτσι ώστε να διεγείρεται το ενδιαφέρον όλων των επιμέρους ηλικιακών ομάδων και να ενισχύεται η κοινωνικοποίηση των παιδιών.”

3) Η (αρ. διαγ. ΔΕΔΑ 547) διακήρυξη για την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 42.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού, ο οποίος θα δοθεί ως δωρεά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ειδικότερα τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής: Δώδεκα (12) σετ. Συγκεκριμένα κάθε σετ αποτελείται από τα κάτωθι προϊόντα: 1 τεμ. Κλίνη τύπου 3303-5 με στρώμα και τηλεόραση. 1τεμ. Κομοδίνο 2551 με αποσπώμενη τραπεζοτουαλέτα. 1 τεμ. PS3 πολυθρόνα συνοδού.

Οι παραπάνω Διακηρύξεις αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της εταιρείας την 7η Οκτωβρίου 2021 και οι προϋπολογισμοί τους έχουν συνολικό άθροισμα 402.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Με βάση τον προϋπολογισμό των διακηρύξεων αλλά και το αντικείμενο αυτών εγείρονται ερωτήματα για ποιο λόγο η ΔΕΔΑ, η οποία συνιστά Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, ο οποίος συγχρηματοδοτείται  από ευρωπαϊκούς και δημόσιους πόρους, για να κατασκευάζει και να επεκτείνει το δίκτυο φυσικού αερίου σε πλείστες Περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας, προβαίνει και στην κατασκευή έργων που δεν περιλαμβάνονται στους καταστατικούς της σκοπούς. Και μάλιστα με ποια κριτήρια και αποφάσεις υλοποιούνται δράσεις κοινωνικής ευθύνης και πώς κατανέμονται στους Δήμους, στην περιοχή των οποίων υλοποιούνται έργα της εταιρίας. Δηλαδή ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι συμφωνίες από τις οποίες προκύπτει η επιλογή δωρεών στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης καθώς και παιδικών χαρών σε Ξάνθη, Δράμα και Κομοτηνή ή στις περιοχές που αφορά η 560/2021 διακήρυξη και όχι σε όλες ή σε άλλες περιοχές έργων της ΔΕΔΑ.

Επειδή, οι εταιρείες στα πλαίσια χρηματοδότησης δράσεων κοινωνικής ευθύνης οφείλουν να λειτουργούν με διαφανή κριτήρια και χωρίς αποκλεισμούς

Επειδή, η απόφαση για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής ευθύνης στους Δήμους οφείλει να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες και ελλείψεις του κάθε Δήμου

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πώς συναρτάται η ανάθεση του αντικειμένου των παραπάνω συμβάσεων με τους καταστατικούς σκοπούς της ΔΕΔΑ, ενώ μάλιστα η κυβέρνηση προωθεί την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας; 
  2. Πώς εξειδικεύονται οι “Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης” της εταιρείας (όπως αναφέρεται στο πλαίσιο ανάθεσης της 3ης σύμβασης) και μάλιστα σε περιοχές όπου η ΔΕΔΑ  παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατασκευάζοντας δίκτυα φυσικού αερίου, όπως εν προκειμένω στην περίπτωση της Αλεξανδρούπολης και σε ποιες περιοχές προβλέπεται να εγκατασταθούν οι προμήθειες της 1ης σύμβασης (560/2021);
  3. Σε ποιες περιοχές που εκτελεί έργα (συγχρηματοδοτούμενα ή μη) η ΔΕΔΑ έχουν υλοποιηθεί έργα κοινωνικής ευθύνης ή αντισταθμιστικά ή δωρεές και για ποιο λόγο και με ποια κριτήρια λήφθηκαν οι αποφάσεις;. Υπάρχουν και «δράσεις κοινωνικής ευθύνης» που υλοποιούνται σε περιοχές όπου δεν υλοποιεί έργα η ΔΕΔΑ;
  4. Έχουν κατακυρωθεί τα αντικείμενα των παραπάνω συμβάσεων; Εάν ναι, ποιοι είναι οι Ανάδοχοι των συμβάσεων προμήθειας των ανωτέρω διακηρύξεων;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Παρακαλούμε να κατατεθούν προς ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών τα ακόλουθα έγγραφα:

Οι αποφάσεις της ΔΕΔΑ από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα για όλες τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης που έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματιστεί και τα κριτήρια με τα οποία επιλέχτηκαν οι ΟΤΑ και οι φορείς στους οποίους απευθύνονται.

 

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σπίρτζης Χρήστος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email