Αθήνα, 22/03/2017
  
Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος: “Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό”
 
Χαιρετισμός για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία του νερού ως υπερ-πολύτιμου φυσικού πόρου και την αναγκαιότητα της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων.
Από το νερό – και κυρίως από το καθαρό νερό – εξαρτώνται οι ζωτικότερες λειτουργίες των ανθρώπινων κοινωνιών και των φυσικών οικοσυστημάτων. Η ανθρώπινη υγεία προϋποθέτει την παροχή επαρκών ποσοτήτων πόσιμου ύδατος.
Παράλληλα, οι υγρότοποι διαφυλάσσουν τη βιοποικιλότητα και προμηθεύουν τον άνθρωπο και τη φύση με πληθώρα υπηρεσιών και αγαθών, όπως ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων, η παγίδευση ιζημάτων και τοξικών ουσιών, η απομάκρυνση και ο μετασχηματισμός θρεπτικών στοιχείων, η σταθεροποίηση των ακτών, η ρύθμιση του κλίματος, η αναψυχή και η παροχή αλιευμάτων και φυτικών πρώτων υλών. Χωρίς το νερό τα πάντα φθίνουν και τελικά νεκρώνουν, τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για τη φύση.
Το νερό είναι δημόσιο, κοινωνικό αγαθό  και η πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Επιλογή της κυβέρνησης στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση είναι ότι το νερό, ως κοινωνικό αγαθό, παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο. Για το λόγο αυτό στη χώρα μας θα θωρακίσουμε και συνταγματικά τον δημόσιο έλεγχο του νερού.
Κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα Νερού έχει διαφορετική στόχευση στον κύκλο του νερού. Για το 2017 επιλέχθηκε το θέμα της “Επεξεργασίας των Λυμάτων και της Δημόσιας Υγείας”.
Η σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών αποβλήτων έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικολογική κατάσταση των υδάτινων αποδεκτών της χώρας και είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ευημερία των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Ως χώρα, παρότι έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις, συνεχίζουμε να κάνουμε προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των λυμάτων στο περιβάλλον εφαρμόζοντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας και διάθεσης, αποσκοπώντας στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ως Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για το σύνολο της χώρας σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Υπουργείων και  Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη των αναγκών της χώρας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.
Η χώρα μας έχει ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία την Ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) και έχει προχωρήσει στη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων του υδατικού δυναμικού, τα οποία σήμερα βρίσκονται υπό αναθεώρηση. Βασικά ζητήματα που τίθενται κατά την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης είναι:
Η αλόγιστη χρήση και υπερκατανάλωση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που οδηγούν στην υπερβολική πτώση της στάθμης των υπόγειων νερών.
Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους.
Η παροχή καλής ποιότητας νερού στη νησιωτική Ελλάδα.
Η επίτευξη καλής οικολογικής ποιότητας στα νερά όλης της χώρας και κατά προτεραιότητα στους υδροφορείς που παρέχουν πόσιμο νερό.
Η ελλιπής αντιπλημμυρική θωράκιση ποταμών  αλλά και πυκνοκατοικημένων περιοχών, ακόμα και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.
Η ρύπανση ποταμών σε βιομηχανικές περιοχές (π.χ. Ασωπός) και υπόγειων νερών από την υπερβολική χρήση λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων.
Η υφαλμύρωση παράκτιων υπόγειων υδροφορέων, λόγω υπεράντλησης.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση, ανακύκλωση λυμάτων και υγρών αποβλήτων.
Στοχεύουμε στην ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και της Αυτοδιοίκησης, την αξιοποίηση διαθέσιμων, αλλά και πρόσθετων οικονομικών πόρων, αξιοποιώντας το Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό πλαίσιο, ώστε να επιτύχουμε την ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναμικού της χώρας μας.
 
Print Friendly, PDF & Email