Εισήγηση στις Επιτροπές για το Σχέδιο Νόμου “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”, 12-03-2015

Print Friendly, PDF & Email