Τροπολογία κατέθεσαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, Χαρά Καφαντάρη και Σταύρος Αραχωβίτης με θέμα “Προσθήκη προϋποθέσεων εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ από βιομάζα, βιοαέριο σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Κριτήρια αξιολόγησης κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αξιολόγησης” στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: “Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις”.

Αναλυτικά η Τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Προσθήκη προϋποθέσεων εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ από βιομάζα, βιοαέριο σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Κριτήρια αξιολόγησης κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αξιολόγησης

Αιτιολογική Έκθεση

Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τον αγροτικό χώρο. Μπορεί και οφείλει να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου αλλά ταυτόχρονα οφείλει να υπακούει στις συνθήκες και στις ανάγκες του περιβάλλοντος και των χρήσεων γης.

Με το ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85), άρθρο 9, παρ. 7, επετράπη για πρώτη φορά η εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας), σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας, με εξαίρεση αυτά που εμπίπτουν στην περιοχή της Αττικής και σε περιοχές της επικράτειας που έχουν χαρακτηρισθεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ), σχέδια χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ). Με το νόμο 4015/2011  (ΦΕΚ Α’ 210) η δυνατότητα αυτή ανεστάλη μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Με το ν. 4062/2012 (ΦΕκ Α’ 70), άρθρο 39, παρ. 8  εισήχθη μεταβατική ρύθμιση βάσει της οποίας μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης επιτρέπεται η ομαλή αδειοδότηση έργων βιομάζας, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Μετά το ν. 3851/2010, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος έως 1MW απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και επομένως δεν ακολουθείται για αυτούς η διαδικασία αξιολόγησης για τη χορήγηση αδειών παραγωγής και δεν εξετάζεται κατά την αδειοδότησή τους το κριτήριο εξασφάλισης της πρώτης ύλης. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ.

Προκειμένου να προταχθεί ως κριτήριο για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα η αξιοποίηση βιομάζας αγροτικής ή δασικής προέλευσης, η οποία βρίσκεται στην περιοχή στην οποία εγκαθίσταται και η εγγύτητά της εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των μονάδων αυτών, αλλά πολύ περισσότερο να δικαιολογήσει την δέσμευση γης υψηλής παραγωγικότητας για την εγκατάστασή τους, εισάγεται με την προτεινόμενη ρύθμιση  ως απαραίτητο κριτήριο για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας η εξασφάλιση της πρώτης ύλης και η αξιοποίηση κατά κύριο λόγο των ποσοτήτων βιομάζας της περιοχής της οποίας εγκαθίστανται.

Για την αποφυγή διάσπασης του αγροτικού χώρου και την προστασία του από ξένες με τη λειτουργία του δραστηριότητες προτείνεται η κάτωθι τροπολογία που συναρτά τη χωροθέτηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων με την «τοπικά παραγόμενη» βιομάζα.

Άρθρο …

Στο  άρθρο 21, παρ. 2, περ. β του ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α’ 210) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τους σταθμούς ΑΠΕ από βιομάζα, οι οποίοι εγκαθίστανται σε αγροτεμάχια τα οποία χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την περ. α` της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει, ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαιτείται κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση η προσκόμιση οικονομοτεχνικής μελέτης του αιτούντος  που να τεκμηριώνει ότι οι απαιτούμενες ποσότητες βιομάζας προέρχονται από αγροτικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις πλησίον της περιοχής εγκατάστασης».

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές

Αραχωβίτης Σταύρος

Καφαντάρη Χαρά

Φάμελλος Σωκράτης

Print Friendly, PDF & Email