Η κυβέρνηση Μητσοτάκη χρησιμοποιεί, την τελευταία 3ετία, την περιβαλλοντική πολιτική ως επικοινωνιακό προκάλυμμα για να ικανοποιήσει, με αδιαφάνεια και χαριστικές ρυθμίσεις, λίγα επιχειρηματικά συμφέροντα και ένα σύστημα εξουσίας με νοοτροπία παλιάς ρουσφετολογικής και αυταρχικής δεξιάς. Οι επιλογές αυτές οδηγούν όμως και σε ανεπανόρθωτες βλάβες του φυσικού κεφαλαίου της χώρας μας, που αποτελεί το παγκόσμιο σήμα κατατεθέν της Ελλάδας.

Η διαχείριση του Αχελώου αποτελεί ξεκάθαρο παράδειγμα της αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής της ΝΔ. Ενώ αγνοείται η 2η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ), που όφειλε με βάση ευρωπαϊκές υποχρεώσεις να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2021, στελέχη της ΝΔ από τη μία προωθούν υποκριτικά την εκτροπή του Αχελώου, η οποία έχει εκ νέου απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), και από την άλλη καθυστερούν την λειτουργία του φράγματος της Μεσοχώρας, ως αυτόνομου υδροηλεκτρικού έργου.

Οι περιοχές Natura 2000 άνω και κάτω ρου του Αχελώου μένουν εκτός διαχείρισης, οι Φορείς τους έχουν καταργηθεί, οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) που είχε αναθέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αγνοούνται, ενώ ένα νέο υδροηλεκτρικό φράγμα, αυτό του Αυλακίου, προωθείται στην Κοιλάδα Αχελώου, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000.

Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι το ΥΠΕΝ επιτρέπει τη διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με ελλιπή τεκμηρίωση των υδρολογικών δεδομένων και ενώ αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο ισχύον Σχέδιο Υδάτων (ΣΔΛΑΠ) Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4681/Β/29-12-2017]. Μάλιστα, στην αναθεώρησή του αφαιρέθηκε από τον κατάλογο του πρώτου Σχεδίου Διαχείρισης [υπ΄ αριθμ 908/2014 ΦΕΚ (2562/Β/2014)].

Το συγκεκριμένο έργο είναι επιπλέον, σε αντίθεση με τη νέα Στρατηγική της Ε.Ε. για τη Βιοποικιλότητα, όπου προβλέπεται η αποκατάσταση υγροτόπων και η άρση εμποδίων και φραγμάτων σε ποτάμια, ώστε να επιτευχθεί η κατάσταση ελεύθερης ροής σε μήκος τουλάχιστον 25000km, μέχρι το 2030.Για την κατασκευή του θα απαιτηθεί ακόμη ο κατακλυσμός κηρυγμένων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιολογικού χώρου και της μοναδικής παραλίας του Αχελώου.

Λαμβάνοντας υπόψη την οικολογική και την υδρολογική αξία της λεκάνης του Αχελώου, καταθέτουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση που δίνει παράλληλα λύσεις και προοπτική στη διαχείριση και προστασία των οικοσυστημάτων, αλλά και στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση.

  1. Υλοποίηση έργων και μέτρων της 1η αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, 2017) που έχουν θωρακιστεί και μετά την 2228/2020 απόφαση του ΣτΕ, και δίνουν διέξοδο και στις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής στη Θεσσαλία.
  2. Ταχεία ολοκλήρωση της 2ης αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ και των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική Κρίση για τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, (που καθυστερούν υπερβολικά δημιουργώντας σοβαρό έλλειμμα ανάπτυξης και ασφάλειας στις περιοχές αυτές), καθώς και των ΕΠΜ των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, που έχουν ανατεθεί από το 2019!
  3. Ενιαία οικοσυστηματική αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας του Αχελώου (με επιστημονικούς και όχι διοικητικούς όρους), μετά την ολοκλήρωση των ΕΠΜ των περιοχών Natura Για τον σχεδιασμό έργων τοπικής ανάπτυξης και μικρής κλίμακας που θα αξιοποιούν το οικοτουριστικό πλεονέκτημα της περιοχής, στο πλαίσιο μία ενιαίας ΣΜΠΕ που θα εξετάζει τις επιπτώσεις των υφιστάμενων έργων στον Αχελώο, συμπεριλαμβανομένης της Μεσοχώρας, και θα αξιολογεί εναλλακτικά σενάρια νέων πιθανών έργων. Με νέες επικαιροποιημένες χρονοσειρές οικολογικών και υδρολογικών δεδομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία για την προστασία και αποκατάσταση της Βιοποικιλότητας και την Κλιματική Ανθεκτικότητα.
  4. Διακοπή διαβούλευσης και απόσυρση της ΜΠΕ του ΥΗΕ στο «Αυλάκι», καθώς και οποιουδήποτε νέου μεγάλου έργου στον πολύπαθο Αχελώο, ακύρωση του φράγματος και αποκατάσταση των παρεμβάσεων στη Συκιά και στη σήραγγα εκτροπής, με στόχο την πρόληψη πλημμυρικού κινδύνου και την οικολογική και υδρολογική αποκατάσταση, ολοκλήρωση και λειτουργία του ΥΗΕ της Μεσοχώρας, από τη ΔΕΗ που θα υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και όχι από ιδιώτες, αποσυνδεδεμένο από την εκτροπή του Αχελώου και με την υλοποίηση των ειδικών Όρων της ΑΕΠΟ, που εισήγαγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την έγκαιρη αποκατάσταση των θιγομένων κατοίκων.
Print Friendly, PDF & Email