Αθήνα, 09/02/2017

Πρόσκληση – Παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει την Δευτέρα 13/02 και την Τρίτη 14/02/2017, στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ (Λ. Μεσογείων 119, ισόγειο) και ώρα 11:00, δύο εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα, σχετικά με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Στις εκδηλώσεις αυτές έχουν κληθεί να παραστούν οι παραγωγικοί φορείς (13/02) και οι Δήμοι (14/02) που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Στόχος των δύο συναντήσεων είναι η πληρέστερη ενημέρωση επιχειρήσεων και Δήμων, ως προς την εφαρμογή και λειτουργία του ΗΜΑ, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε ισχύ και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την καταγραφή, παρακολούθηση, ιχνηλασιμότητα και έλεγχο της διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών, με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ολοκληρώνει το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και συμβάλλει αποφασιστικά στην εναρμόνισή του με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω επιβολή χρηματικών κυρώσεων στην χώρα.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν παρόμοιες εκδηλώσεις και στην Περιφέρεια, όπου οι εμπλεκόμενοι Φορείς και Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης, αλλά και παροχής οδηγιών, διευκρινίσεων και επίλυσης αποριών, με στόχο την εμπρόθεσμη και απρόσκοπτη καταχώρησή τους στο ΗΜΑ.

Και τις δύο εκδηλώσεις θα προλογίσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

 

η επιστολή του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, προς τους υπόχρεους, σχετικά με το περιεχόμενο των εκδηλώσεων: 

Θέμα:    Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Σχετ.:

1. ΚΥΑ 43942/4026/2016 (Β’ 2992) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου    Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24)»
2. ΚΥΑ 1/1/2017 (Α’ 1) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει»
3. Ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/
4. ΚΥΑ 62952/5384/2016 (Β’ 4326) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)», σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015

Όπως έχετε πληροφορηθεί, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία με βάση τα (α), (β) και (γ) σχετικά. Πρόκειται για online ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά (με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, δήμων και οργανισμών) στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και αποτελεσματικός έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σηματοδοτεί έναν σημαντικό εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αποβλήτων σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσής τους.

Η δυνατότητα της Πολιτείας, για πρώτη φορά, να παρακολουθήσει, με σύγχρονο και αδιάβλητο τρόπο, την πορεία των αποβλήτων μέχρι τον τελικό τους προορισμό, σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, διακοπή των ανεξέλεγκτων απορρίψεων βιομηχανικών αποβλήτων, εξάλειψη της παραοικονομίας.

Η τήρηση έγκυρων και διασταυρωμένων στοιχείων είναι στοιχειώδης υποχρέωση της χώρας για την εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Μαζί με την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, που έχει ήδη υπογραφεί και θεσμοθετηθεί (δ σχετικό), αποτελεί μεγάλο βήμα στην αντιμετώπιση της προβληματικής διαχείρισης των βιομηχανικών επικινδύνων αποβλήτων αλλά και συνιστά σημαντική ποιοτική αλλαγή στην παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων, που περνά πλέον στην ηλεκτρονική εποχή. Ταυτόχρονα, αποτρέπει την επιβολή υψηλής χρηματικής κύρωσης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού η χώρα μας ευθυγραμμίζεται με την κοινοτική νομοθεσία.

Ιδιαίτερη προβλέπεται η συνεισφορά του ΗΜΑ στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσα από την παρακολούθηση της παραγωγής δευτερογενών πρώτων υλών που θα προκύψουν από την ανάκτηση αποβλήτων ή τον αποχαρακτηρισμό τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Προωθούμε τη δημιουργία μιας δυναμικής αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών που πρέπει να ενθαρρυνθεί και να συνδυαστεί με σειρά μέτρων και οικονομικών κινήτρων. Η αξιοποίηση ανακτώμενων πρώτων υλών στη βιομηχανία και στις δημόσιες συμβάσεις συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων και αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας.

Θεωρούμε αμοιβαία επωφελή τη συνεργασία μας και θα επιθυμούσαμε να ενημερώσετε και να ενθαρρύνετε τα μέλη των φορέων και οργανισμών σας να ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή και να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες ενημέρωσης που θα αναληφθούν στο κέντρο και στην περιφέρεια και για τις οποίες έγκαιρα θα ενημερωθείτε. Όπως γνωρίζετε, το ΗΜΑ υποστηρίχθηκε και από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) και η συνεργασία αυτή συνεχίζεται σε επίπεδο ενημέρωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας.

Ήδη έχουν προγραμματιστεί οι δύο πρώτες ενημερωτικές εκδηλώσεις :

– για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής, την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και

– για τους υπόχρεους ΟΤΑ α’ βαθμού και ΦοΔΣΑ, την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, ισόγειο), με ώρα έναρξης 11:00 πμ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ

                                                                                                                                                  Σωκράτης Φάμελλος

Print Friendly, PDF & Email