Αθήνα, 21/03/2017
Συνάντηση εργασίας Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, με τις Διευθύνσεις Υδάτων ΥΠΕΝ
Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, και του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, Ιάκωβου Γκανούλη, πραγματοποιήθηκε σήμερα 21 Μαρτίου 2017, στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, συνάντηση εργασίας με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
Κύριο θέμα της συνάντησης αποτέλεσαν οι πρόσφατες εξελίξεις στη νομοθεσία για τα ύδατα και ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και Διευθύνσεων Υδάτων.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός επεσήμανε την ανάγκη συντονισμού και ανάπτυξης ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τόνισεδε, ότι η βιωσιμότητα των υδατικών πόρων εξαρτάται από την υλοποίηση αποκεντρωμένων πολιτικών στον τομέα του περιβάλλοντος, χωρίς υποτίμηση της ανάπτυξης.
Όπως είπε χαρακτηριστικά: “Δυστυχώς, οι παραλείψεις και οι καθυστερήσεις του παρελθόντος, στον τομέα των υδάτων,  έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε βαθμό, που σήμερα να υπάρχει ο κίνδυνος της αιρεσιμότητας για τους πόρους του ΕΣΠΑ, εξαιτίας της σχεδόν 6χρονης καθυστέρησης υλοποίησης των προαπαιτούμενων που προκύπτουν από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, κυρίως την 2000/60”.
“Γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια, με πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα, για την Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και στον τομέα αυτό απαιτείται οι Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις Υδάτων να παρακολουθούν το χρονοδιάγραμμα και να το τηρούν, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτάχυνση των διαδικασιών και η προσαρμογή της χώρας μας στις Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις”.
Σε αυτό το πλαίσιο “θα επιτύχουμε ταυτόχρονα και την περιβαλλοντική προστασία και την  στήριξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης, διότι βασικό μας μέλημα είναι οι υδατικοί πόροι να αποτελούν και πόρο για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας και, βέβαια, περιβαλλοντικό αγαθό που τροφοδοτεί τον τουρισμό  και την ποιότητα ζωής”.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε  η πρόταση για κατοχύρωση του νερού ως κοινωνικό αγαθό εν όψει της συνταγματικής αναθεώρησης που έχει προτείνει η κυβέρνηση. Επίσης, τη συνάντηση απασχόλησαν και θέματα, όπως η πρόοδος της πρώτης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, που γίνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων, η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και η προστασία των ακτών κολύμβησης.
Τέλος, αναζητήθηκαν τα εργαλεία, αλλά και οι λύσεις για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων, όπως:
·        Ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και Διευθύνσεων Υδάτων για τη σωστή εφαρμογή της σχετικής με τα ύδατα νομοθεσίας.
·        Η διαμόρφωση προτάσεων για την αρωγή και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Διευθύνσεις Υδάτων.
·        Η απλοποίηση των διαδικασιών και η συντόμευση του χρόνου έκδοσης των αδειών και των γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται, σε συνέχεια έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ 140424/2017 (Β΄814).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί μέρος του διαρκούς διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου και των Διευθύνσεων Υδάτων, στο πλαίσιο της συνεργασίας και της διαβούλευσης των προβλημάτων με τους τοπικούς φορείς για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αειφόρο χρήση των υδατικών πόρων της χώρας.
Print Friendly, PDF & Email